Văn bảo pháp luật liên quan

1. Các văn bản về công chứng:  ⇒ Luật Công chứng 2014 (53_2014_QH13)  ⇒ Nghị định hướng dẫn Luật Công Chứng (29_2015_ND-CP)  ⇒ Thông tư về mẫu lời chứng (06_2015_TT-BTP)  ⇒ Thông tư về phí, lệ phí (257_2016_TT-BTC)  ⇒ Thông tư về tập sự hành nghề (04_2015_TT-BTP) 2. Các văn bản liên quan đến luật dân sự:  ⇒ Bộ Luật dân sự 2015 (91_2015_QH13) 3. Các văn […]

Read more

Chương X – Điều khoản thi hành

Điều 77. Việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản của công chứng viên 1. Công chứng viên được chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản. 2. Việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, […]

Read more

Chương IX – Xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp

Điều 71. Xử lý vi phạm đối với công chứng viên Công chứng viên vi phạm quy định của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy […]

Read more

Chương VIII – Quản lý nhà nước về công chứng

Điều 69. Trách nhiệm của Chính phủ, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành có liên quan trong công tác quản lý nhà nước về công chứng 1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công chứng. 2. Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện quản lý nhà […]

Read more

Chương VII – Phí công chứng, thù lao công chứng và chi phí khác

Điều 66. Phí công chứng 1. Phí công chứng bao gồm phí công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch, phí lưu giữ di chúc, phí cấp bản sao văn bản công chứng. Người yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch, lưu giữ di chúc, cấp bản sao văn bản công chứng phải nộp phí công chứng. […]

Read more

Chương VI – Cơ sở dữ liệu công chứng và lưu trữ hồ sơ công chứng

Điều 62. Cơ sở dữ liệu công chứng 1. Cơ sở dữ liệu công chứng bao gồm các thông tin về nguồn gốc tài sản, tình trạng giao dịch của tài sản và các thông tin về biện pháp ngăn chặn được áp dụng đối với tài sản có liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được công chứng. […]

Read more

Chương V – Thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch

Mục 1 THỦ TỤC CHUNG VỀ CÔNG CHỨNG Điều 40. Công chứng hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn 1. Hồ sơ yêu cầu công chứng được lập thành một bộ, gồm các giấy tờ sau đây: a) Phiếu yêu cầu công chứng, trong đó có thông tin về họ tên, địa chỉ người yêu cầu công chứng, […]

Read more

Chương III – Tổ chức hành nghề công chứng

Điều 18. Nguyên tắc thành lập tổ chức hành nghề công chứng 1. Việc thành lập tổ chức hành nghề công chứng phải tuân theo quy định của Luật này và phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 2. Phòng công chứng chỉ được thành […]

Read more
1 2