Phi công chứng

BIỂU MỨC THU PHÍ DỊCH VỤ CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC (Ban hành kèm theo Quyết định số :    228  /QĐ-UB ngày 06 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) _____________     LOẠI DỊCH VỤ MỨC THU (TÍNH ĐỒNG) 1. Soạn thảo văn bản : (trừ các hợp đồng, giao dịch đã có biểu mẫu ban […]

Read more