During Operation “Passage to Freedom”, 1954

During Operation “Passage to Freedom”, 1954

Tháng Tám và tháng Chín năm 1954, triển khai một trong nhiều nhiệm vụ tại Viễn Đông, tầu USS Bayfield đã tham gia vào chiến dịch “Sang phía tự do”. Hệ quả của việc chấm dứt chiến tranh Đông Dương của Pháp, nỗ lực này đã góp phần vận chuyển hơn 300 ngàn người, gần 70 ngàn tấn hàng hóa và hơn 8 ngàn phương tiện giao thông từ miềm Bắc vào miền Nam Việt Nam trong quãng thời gian từ tháng Tám năm 1954 đến tháng Năm năm 1955. Cho dù việc tham gia của tầu Bayfield trong chiến dịch có giới hạn, nhưng hoạt động của nó được ghi lại trong những bức ảnh dưới đây. Nguyên bản bằng tiếng Anh.

g709239

Các thủy thủ tầu gương biểu ngữ chào mừng người di cư lên tầu USS Bayfield (APA-33) xuất phát từ Hải Phòng vào Sài Gòn, 3 tháng 9 năm 1954.

g709240
Một thủy thủ giúp phụ nữ di cư gánh nặng lên tầu, ngày 3 tháng 9 năm 1954.
g709243

Cha tuyên úy hải quân Francis J. Fitzpatrick trợ giúp người di cưa trên tầu trong vai trò người phiên dịch, khoảng tháng 9 năm 1954

g644524
Y tá quân y chữa trị cánh tay bị nhiễm trùng của một người di cư tren tầu,
ngày 7 tháng 9 năm 1954.
g644521
Người di cư được điều tri y tế, ngày 7 tháng 9 năm 1954.

 

g709244
Một thủy thủ phân phối nước cho người di cư, khoảng tháng 9 năm 1954

 

g652318
Người di cư nhận thực phẩm trên tầu, khoảng tháng 9 năm 1954

 

g639980

 

Phục vụ bữa ăn trên boong tầu, tháng 8 năm 1954.

 

g644528

Một cậu bé di cư giúp thủy thủ cạo sơn trên tàu, ngày 7 tháng 9 năm 1954. Lưu ý là bình o xy ngay tay trái cậu.

g709242

 

Người di cư khám phá bình nước uống trên tầu, ngày 3 tháng 9 năm 1954.

 

g644529

 

Trẻ di cư xin kẹo từ thủy thủ,
khoảng tháng 9 năm 1954.

 

g646775

 

Tầu Bayfield cập bến ở Sài Gòn, tháng 9 năm 1954

 

g646776

 

Cầm gói cơm và cá trong tay, người di cư rời tầu sau chuyến hải trình, tháng 9 năm 1954

admin