Văn bảo pháp luật liên quan

1. Các văn bản về công chứng:  ⇒ Luật Công chứng 2014 (53_2014_QH13)  ⇒ Nghị định hướng dẫn Luật Công Chứng (29_2015_ND-CP)  ⇒ Thông tư về mẫu lời chứng (06_2015_TT-BTP)  ⇒ Thông tư về phí, lệ phí (257_2016_TT-BTC)  ⇒ Thông tư về tập sự hành nghề (04_2015_TT-BTP) 2. Các văn bản liên quan đến luật dân sự:  ⇒ Bộ Luật dân sự 2015 (91_2015_QH13) 3. Các văn […]

Read more