Để lại di sản thừa kế cho người đang sống ở nước ngoài không?

Hiện tại anh tôi đang ở nước ngoài, tôi muốn hỏi khi mẹ tôi mất đi, để lại di sản cho anh tôi có được không? Trả lời:  Cảm ơn Quý Khách đã gửi câu hỏi đến Văn phòng Luật sư Thục và Cộng sự. Đối với các yêu cầu tư vấn của Quý Khách, sau khi nghiên cứu các […]

Read more