Thông tư ban hành quy tắc đạo đức hành nghề công chứng

BỘ TƯ PHÁP ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 11/2012/TT-BTP Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2012   THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY TẮC ĐẠO ĐỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Luật công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 […]

Read more

Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng

QUY TẮC ĐẠO ĐỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-BTP ngày 30/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Lời nói đầu Công chứng là một nghề cao quý, bởi hoạt động công chứng bảo đảm tính an toàn pháp lý, ngăn ngừa tranh chấp, giảm thiểu rủi ro cho các hợp đồng, giao dịch, […]

Read more

Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng, Điều 1. Phạm vi điều […]

Read more

Thông tư số 11/2011/TT-BTP tổ chức và hoạt động công chứng

Thông tư số 11/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công chứng viên, tổ chức và hoạt động công chứng, quản lý nhà nước về công chứng 1. Sơ yếu lý lịch theo quy định tại điểm e khoản 1 và điểm đ khoản 2 Điều 18 […]

Read more