Công chứng hợp đồng, giao dịch

Công chứng hợp đồng, giao dịch

       Theo quy định của Luật công chứng 2014 thì Văn Phòng Công Chứng Mai Việt Cường có thầm quyền công chứng tất cả những hợp đồng, giao dịch mà nhà nước bắt buộc khi giao dịch phải công chứng bao gồm :
1. Hợp đồng mua bán nhà ở
2. Hợp đồng mua bán bất động sản đấu giá
3. Hợp đồng tặng cho nhà ở, bất động sản
4. Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
5. Hợp đồng đổi nhà ở
6. Hợp đồng góp vốn bằng nhà ở
7. Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
8. Hợp đồng thế chấp nhà ở
9. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất
10. Hợp đồng chuyển nhượng mua bán nhà ở thương mại
11. Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất
12. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
13. Hợp đồng thế chấp tài sản
14. Hợp đồng bảo lãnh
15. Hợp đồng trao đổi tài sản
16. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ
17. Di chúc miệng
18. Di chúc được lập bằng tiếng nước ngoài
19.Văn bản thừa kế nhà ở, quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
Ngoài ra nếu như muốn chắc chăn về mặt pháp lý VPCC Mai Việt Cường được phép Công chứng những hợp đồng, giao dịch theo yêu cầu của khách hàng.

admin