Tiền sử dụng đất theo bảng giá đất, không chia hạn mức

Tiền sử dụng đất theo bảng giá đất, không chia hạn mức
“Đối với hộ gia đình, cá nhân nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (GCN) đối với đất đang sử dụng hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sang đất ở trước 1-3-2011

(ngày Nghị định 120 có hiệu lực), giá đất tính thu tiền sử dụng đất được tính theo bảng giá đất do TP ban hành tại thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ, không phân biệt diện tích trong hay ngoài hạn mức đất ở”, UBND TP.HCM vừa có văn bản ngày 20-12 kết luận như trên sau khi Sở Tài chính kiến nghị.

Đối với các hộ gia đình, cá nhân nộp đủ hồ sơ hợp lệ từ sau 1-3-2011, phần diện tích đất trong hạn mức đất ở được nộp tiền sử dụng đất theo bảng giá đất TP ban hành; phần diện tích đất ngoài hạn mức đất ở, tiền sử dụng đất tính theo bảng giá đất do TP ban hành nhân với hệ số điều chỉnh tại QĐ 18/2013 của TP cho các khu vực.

Riêng những trường hợp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu tiền, cấp giấy trước 24-9-2013 (ngày Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8006) không được điều chỉnh theo công văn này của TP. Những trường hợp đã nộp tiền từ ngày 24-9 đến 20-12-2013 (ngày ban hành công văn của TP), Cục Thuế hướng dẫn các chi cục xác định lại theo hướng dẫn tại công văn này để hoàn trả tiền sử dụng đã nộp (nếu có) của hộ gia đình, cá nhân.

CẨM TÚ

nguồn: http://plo.vn/thoi-su/tien-su-dung-dat-theo-bang-gia-dat-khong-chia-han-muc-338330.html

admin