Từ 01/6/2019 sửa đổi nhiều quy định về miễn lệ phí trước bạ đối với nhà, đất

Từ 01/6/2019 sửa đổi nhiều quy định về miễn lệ phí trước bạ đối với nhà, đất

Từ 01/6/2019 sửa đổi nhiều quy định về miễn lệ phí trước bạ đối với nhà, đất

 

Ngày 09/4/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 20/2019/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Theo đó sửa đổi, bổ sung quy định về Miễn lệ phí trước bạ tại điểm c khoản 3, khoản 15, điểm c khoản 16, khoản 21 Điều 5 của Thông tư 301/2016/TT-BTC như sau:

Miễn lệ phí trước bạ thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định  140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP cụ thể như sau:

3. Đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê sử dụng vào các mục đích sau đây:

c) Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng (không phân biệt đất trong hay ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất), đầu tư xây dựng nhà để chuyển nhượng, bao gồm cả trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng để tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hoặc xây dựng nhà để chuyển nhượng. Các trường hợp này nếu đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng để cho thuê hoặc tự sử dụng thì phải nộp lệ phí trước bạ.

(Nội dung này trước đã được sửa đổi bởi Nghị định 20/2019/NĐ-CP, nay thông tư 20/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Nghị định 20)

15. Nhà, đất được bồi thường, tái định cư (kể cả nhà, đất mua bằng tiền được bồi thường, hỗ trợ) khi nhà nước thu hồi nhà, đất theo quy định của pháp luật mà tổ chức, cá nhân bị thu hồi nhà, đất đã nộp lệ phí trước bạ (hoặc không phải nộp, hoặc được miễn lệ phí trước bạ hoặc đã khấu trừ lệ phí trước bạ phải nộp khi tính tiền bồi thường nhà đất bị thu hồi theo quy định của pháp luật).

Việc miễn lệ phí trước bạ quy định tại khoản này được áp dụng đối với đối tượng bị thu hồi nhà, đất.

(Nội dung này trước đã được sửa đổi bởi Nghị định 20/2019/NĐ-CP, nay thông tư 20/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Nghị định 20)

16. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng khi đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng được miễn nộp lệ phí trước bạ trong những trường hợp sau đây:

c) Tài sản đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng của hộ gia đình do một người trong hộ gia đình đứng tên (bao gồm cả đông sở hữu tài sản), khi phân chia tài sản đó theo quy định của pháp luật cho các thành viên hộ gia đình đăng ký lại;

Thành viên hộ gia đình phải là người có quan hệ gia đình theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình và củng hộ khẩu thường trú với người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng.

(Nội dung này trước đã được sửa đổi bởi Nghị định 20/2019/NĐ-CP, nay thông tư 20/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Nghị định 20 bổ sung) 

Ngoài ra

21. Xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe chiếu chụp X-quang, xe cứu hộ (bao gồm cả xe kéo xe, xe chở xe), xe chở rác, xe phun nước, xe tưới nước, xe xi téc phun nước, xe quét đường, xe hút chất thải, xe hút bụi; xe chuyên dùng cho thương binh, bệnh binh, người tàn tật đăng ký quyền sở hữu tên thương binh, bệnh binh, người tàn tật.”

(Nội dung này trước đã được sửa đổi bởi Nghị định 20/2019/NĐ-CP, nay thông tư 20/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Nghị định 20)

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 01/6/2019

admin