HỦY BỎ DI CHÚC CŨ, LẬP DI CHÚC MỚI

HỦY BỎ DI CHÚC CŨ, LẬP DI CHÚC MỚI

HỎI:

Chào Luật sư,
Năm 2000, tôi có lập di chúc để lại toàn bộ tài sản của tôi cho 03 người con. Tuy nhiên, thời gian qua tôi đã thay đổi quyết định. Giờ tôi muốn hủy bỏ di chúc cũ và lập di chúc mới thì pháp luật có cho phép không?

Mong luật sư tư vấn sớm cho tôi. (ninhvank…..@gmail.com)

 

LUẬT SƯ TRẢ LỜI:

Chào ông,

Luật sư tư vấn trường hợp của ông như sau:

Căn cứ Điều 662 Bộ luật Dân Sự năm 2005 quy định về sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc:

1. Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc vào bất cứ lúc nào.

2. Trong trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.

3. Trong trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị huỷ bỏ.

Như vậy, trường hợp của ông thì ông có quyền hủy bỏ di chúc cũ và lập di chúc mới bất cứ lúc nào theo quy định pháp luật. 

Trân trọng

Luật sư Đàm Bảo Hoàng

admin