Dùng tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ của doanh nghiệp nhưng nay doanh nghiệp giải thể

Dùng tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ của doanh nghiệp nhưng nay doanh nghiệp giải thể

Trước đây tôi góp cổ phần trong một doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp gặp khó khăn, tôi đã chấp nhận dùng quyền sử dụng đất của mình để bảo đảm cho nghĩa vụ vay vốn ngân hàng của công ty. Hiện nay, công ty hoạt động không hiệu quả dẫn đến giải thể và không thực hiện nghĩa vụ trả lãi hàng tháng cho ngân hàng nên ngân hàng làm thủ tục kiện và đòi phát mãi tài sản đảm bảo để thu hồi vốn. Tôi phải làm thế nào để yêu cầu công ty trả lại tài sản cho tôi. Cảm ơn!

Gửi bởi: Ngô Quang Hải

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo thông tin bạn cung cấp thì Doanh nghiệp của bạn hoạt động không hiệu quả dẫn đến giải thể nhưng theo quy định tại khoản 2 Điều 157 Luật Doanh nghiệp thì: Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Do vậy, Ngân hàng có quyền yêu cầu Doanh nghiệp thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ trả nợ đối với ngân hàng trước khi giải thể.

Tuy nhiên, trong trường hợp Doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì Ngân hàng có quyền xử lý tài sản bảo đảm theo phương thức do các bên đã thỏa thuận hoặc được bán đấu giá theo quy định của pháp luật để thực hiện nghĩa vụ của công ty (theo Điều 355 Bộ luật Dân sự). Vì bạn đã tự nguyện dùng tài sản thuộc quyền sở hữu/sử dụng của mình để đảm bảo cho nghĩa vụ của doanh nghiệp tại Ngân hàng nên khi doanh nghiệp không thực hiện được nghĩa vụ đó thì bạn phải phối hợp với ngân hàng trong việc xử lý tài sản bảo đảm đó, trừ trường hợp giữa các bên có thỏa thuận khác. Như vậy, nếu không muốn bị Ngân hàng phát mại tài sản thuộc quyền sử dụng/sở hữu của mình thì bạn có thể thỏa thuận lại với Doanh nghiệp về việc ưu tiên thanh toán khoản nợ của ngân hàng trước khi giải thể.

Trả lời bởi: CTV3

Trích nguồn:http://vbpl.vn

admin