Cá nhân được thành lập tổ chức hành nghề công chứng không?

Cá nhân được thành lập tổ chức hành nghề công chứng không?

Cá nhân được thành lập tổ chức hành nghề công chứng không?

Cá nhân có được thành lập tổ chức hành nghề công chứng không? Việc hành nghề công chứng được tổ chức dưới các hình thức nào?

Người gửi: Thái Nguyên

TRẢ LỜI CÓ TÍNH CHẤT THAM KHẢO

Theo quy định của Luật Công chứng năm 2006, việc hành nghề công chứng được tổ chức dưới hình thức Phòng công chứng hoặc Văn phòng công chứng.

– Phòng công chứng: Phòng công chứng do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng. Người đại diện theo pháp luật của Phòng công chứng là Trưởng phòng. Trưởng phòng công chứng phải là công chứng viên và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

– Văn phòng công chứng: Văn phòng công chứng do công chứng viên thành lập. Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân. Văn phòng công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình công ty hợp danh. Người đại diện theo pháp luật của Văn phòng công chứng là Trưởng Văn phòng. Trưởng Văn phòng công chứng phải là công chứng viên. Văn phòng công chứng có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính bằng nguồn thu từ kinh phí đóng góp của công chứng viên, phí công chứng, thù lao công chứng và các nguồn thu hợp pháp khác.

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì cá nhân được phép thành lập tổ chức hành nghề công chứng dưới hình thức Văn phòng công chứng với điều kiện người đó phải là công chứng viên.

admin