Khi người bị câm điếc làm hợp đồng ủy quyền

Khi người bị câm điếc làm hợp đồng ủy quyền

Khi người bị câm điếc làm hợp đồng ủy quyền

Ông B bị câm điếc nên muốn ủy quyền cho ông H thay mình thực hiện giao dịch mua bán ngôi nhà ông đang ở. Ông B đến Phòng công chứng yêu cầu công chứng hợp đồng ủy quyền nêu trên. Xin hỏi trong trường hợp này việc công chứng cần phải có người làm chứng không?

Người gửi: Nguyên

TRẢ LỜI CÓ TÍNH CHẤT THAM KHẢO

Điều 9 của Luật Công chứng năm 2006 quy định về người làm chứng trong hoạt động công chứng như sau: Trong trường hợp pháp luật quy định việc công chứng phải có người làm chứng hoặc trong trường hợp pháp luật không quy định việc công chứng phải có người làm chứng nhưng người yêu cầu công chứng không đọc được hoặc không nghe được hoặc không ký và không điểm chỉ được thì phải có người làm chứng.

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì việc công chứng hợp đồng ủy quyền không bắt buộc phải có người làm chứng nhưng trong trường hợp này, ông B là người yêu cầu công chứng nhưng ông B lại không đọc được, vì vậy khi thực hiện công chứng cần phải có người làm chứng.

Người làm chứng do ông B mời, nếu ông B không mời được thì công chứng viên chỉ định.

–  Người làm chứng phải có đủ các điều kiện sau đây:

+  Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

+ Không có quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ về tài sản liên quan đến việc công chứng.

admin