HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN TRONG GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN TRONG GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

Trong giao dịch bất động sản, nhiều lúc người mua không thể xuất hiện trong việc mở bán hoặc do bận công tác hoặc người nước ngoài không thể về để tiện trong việc mua bán giao dịch bất động sản, nhà đất. Trong trường hợp này họ có thể ủy quyền cho người nhà hoặc công ty môi giới thực hiện việc giao dịch này. Dưới đây là chi tiết Hợp đồng ủy quyền trong giao dịch bất động sản mà Nhà Đất Phố Đông thực hiện.Hợp đồng ủy quền giao dịch bất động sản là hợp đồng có tính pháp lý và phù hợp trong việc giao dịch.

Trường hợp Bên ủy quyền là Người Việt Nam:

Người ủy quyền không bắt buộc phải thực hiện công chứng, chứng thực tại Cơ quan, Tổ chức có thẩm quyền tại giai đoạn cung cấp dịch vụ tư vấn.

Công ty Dịch vụ có thể hướng dẫn Người ủy quyền ghi đầy đủ thông tin theo mẫu, đồng thời Người ủy quyền và Người nhận ủy quyền phải ký sống (không sử dụng con dấu chữ ký, chữ ký scan, in), và ghi rõ họ tên trực tiếp vào giấy ủy quyền (chỉ dùng màu mực xanh, không sử dụng mực đen hoặc mực đỏ để ký).

Đại diện Công ty Dịch vụ ký tên và đóng dấu xác nhận (nếu thủ tục ủy quyền này chưa qua công chứng).

Trường hợp Bên ủy quyền là Người nước ngoài hoặc Người Việt Nam định cư ở nước ngoài:

Nếu văn bản ủy quyền được lập tại Việt Nam: Thực hiện tương tự hướng dẫn tại Mục (1) nêu trên. Riêng trường hợp Người ủy quyền không thuộc quốc tịch những quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai thì phải có người phiên dịch.

Nếu văn bản ủy quyền được lập ngoài lãnh thổ Việt Nam: Văn bản ủy quyền này phải được Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước sở tại lập, công chứng, chứng thực hợp lệ hoặc phải được hợp thức hóa lãnh sự đúng theo quy định.

Mẫu Hợp đồng ủy quyền:

GIẤY ỦY QUYỀN

AUTHORIZATION   LETTER

Ngày ….. tháng……. năm ………., chúng tôi gồm/ Today,………………………, we include:

 1. Bên ủy quyền/Mandator: …………………………………………………………………………………..

CMND (Hộ chiếu)/ID (Passport): …. ngày cấp/on: …./…/…tại/at…. (như đính kèm/as attached)

Hộ khẩu thường trú/Permanent resident address: …………………………………………………

Địa chỉ liên hệ/Correspondence address: ……………………………………………………….…

Điện thoại/Tel:…………………………………Email:……………………………………………

 1. Bên nhận ủy quyền/Attorney: ……………………………………………………………………………….

CMND (Hộ chiếu)/ID (Passport): …. ngày cấp/on: …./…/…tại/at…. (như đính kèm/as attached)

Hộ khẩu thường trú/Permanent resident address: …………………………………………………

Địa chỉ liên hệ/Correspondence address: ……………………………………………………….…

Điện thoại/Tel:…………………………………Email:……………………………………………

III. Nội dung ủy quyền/Authorization works:

Bên ủy Quyền đồng ý ủy quyền choBên Nhận ủy Quyền thực hiện các công việc sau liên quan đến việc tư vấn mua căn hộ tại Dự án …………….……, địa chỉ:………………………………………..…:

The Mandator has agreed to authorize the Attorney for and on behalf of the Mandator to execute following works in order to advise for purchase a condominium at ……………. project:

[*Lưu ý quan trọng/Important note:Chỉ hạng mục nào trong các nội dung ủy quyền dưới đây được ký xác nhận bỏi Bên ủy quyền mới có giá trị/Only those authorization works confirmed by the Mandator by signing at the places as indicated in the table below shall be applicable and valid.]

STT

No.

Nội dung ủy quyền

Authorization works

Chữ ký xác nhận ủy quyn

Mandator’s signature confirmation

Ký Thỏa thuận tư vấn bất động sản;

To sign on the Real Estate Consultant Agreement;

 
Lựa chọn căn hộ mua và ký Bảng đăng ký nguyện vọng;

To subscribe for a condominium and sign on the Registration of Interest

 

 

Thanh toán Phí Tư vấn.

To pay the Consulting Fee.

 
 1. Thời hạn ủy quyền/Authorization term:

Giấy ủy quyền này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi công việc ủy quyền được hoàn tất hoặ theo thông báo thay thế; tùy thuộc trường họp nào đến trước và trong mọi hoàn cảnh đều không muộn hơn thời điểm Bên ủy quyền ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ vớiChủ Đầu Tư,

This Authorization Letter shall take effect from its signing date and get expired upon completion of the authorization works or be superseded by a notice sent from the parties to the Developer, whichever comes earlier and always provided that none of which is later than the signing date of the Condominium Sales and Purchase Agreement between the Mandator and the Consultant Party.

 1. Cam kết của Bên ủy quyền và Bên Nhận ủy quyền:

Commitments of the Mandator and the Attorney:

 1. Việc ủy quyền và nhận ủy quyền này là giao dịch hoàn toàn tự nguyện giữa hai Bên và các thông tin nêu trên là chính xác.
 2. This authorization is a voluntary transaction between the Parties and all information given above is completely accurate.
 3. Nếu như không được xác nhận ủy quyền rõ ràng theo Giấy ủy quyền này, Bên Nhận ủy Quyền sẽ không có quyền yêu cầu Bên tư vấn hoàn lại bất kỳ số tiền nào đã đóng liên quan đến Căn hộ.
 4. Unless otherwise expressly allowed herein, the Attorney has no right to request the Consultant Party to refund any paid amount in relation to the Condominium.
 1. Các Bên công nhận và đồng ý rằng Bên ủy quyền sẽ tiếp tục là người được hưởng các quyền và thực hiện các nghĩa vụ theo các thỏa thuận đã ký giữa Bên ủy quyền và Bên tư vấn;
 1. The Parties acknowledge and agree that the Mandator shall be the party to obtain all rights and execute all obligations in relation to all agreements signed by the Mandator and the Consultant Party.
 1. Bên tư vấn sẽ chỉ thực hiện các yêu cầu liên quan đến các khoản tiền đã thanh toán (bao gồm nhưng không giới hạn ở yêu cầu hoàn trả, bảo lưu, cấn trừ …) theo chỉ định của Bên ủy quyền và phù hợp vói các điều khoản của các thỏa thuận đã ký với Chủ Đầu Tư.
 2. The Consultant Party shall only execute any request in relation to the paid amount (including but not limitation to refund, saving, deduction…) upon designation of the Mandator and pursuant to agreement signed with the Developer.
 1. Bên ủy quyền và Bên Nhận ủy quyền đảm bảo miễn trừ cho Bên Tư vấn mọi trách nhiệm liên quan đến bất kỳ tranh chấp, khiếu nại, thiệt hại nào phát sinh từ việc ủy quyền giữa các Bên đề cập tại văn bản này.
 1. The Mandator and the Attorney hereby agree to exempt the Consultant Party from any disputes,

claims, losses arising from the authorization works given herein.

Văn bản này được lập bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Trong trường họp có sự khác biệt giữa hai ngôn ngữ thìnội dung tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.

This Authorization Letter is made in Vietnamese and English. In case of any discrepancies between the two languages, the Vietnamese contents shall prevail.

            Bên ủy Quyền/The Mandator                                     Bên Nhận ủy Quyền/The Attorney

Xác nhận của cơ quan thẩm quyền / Bảo lãnh của Đơn vị tư vấn

Confirm by Authorized Organization

(Ký tên và đóng dấu / Sign and seal)

admin