THỦ TỤC TẶNG CHO ĐẤT CÓ ĐIỀU KIỆN

THỦ TỤC TẶNG CHO ĐẤT CÓ ĐIỀU KIỆN

Để tặng đất, người tặng cho cần thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật như sau:

Bước 1: Ký kết hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất;
Lưu ý: Với hợp đồng tặng cho cần lưu ý đến điều kiện, điều kiện không được trái quy định pháp luật, đạo đức xã hội.
Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai;
Hồ sơ bao gồm:
– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (01 bản gốc + 03 bản photo công chứng);
– Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất (được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu theo quy định của pháp luật bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu).
– Sơ đồ kỹ thuật thửa đất –  đã được đo vẽ địa chính (nếu có yêu cầu);
– Chứng minh thư, hộ khẩu của hai bên chuyển nhượng, tặng cho (03 bản photo công chứng);
– Các giấy tờ khác: Đăng ký kết hôn; biên bản thỏa thuận về tài sản của vợ chồng; giấy khai sinh….(nếu có yêu cầu).
Bước 3: Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;
Bước 4: Nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong thời hạn không quá mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý đất đai thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp các bên chuyển nhượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính mà nghĩa vụ tài chính đó được xác định theo số liệu địa chính thì văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thông báo cho các bên chuyển nhượng thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trong thời hạn không quá năm ngày làm việc, kể từ ngày thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, các bên tham gia chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nơi đã nộp hồ sơ.

admin