HỢP ĐỒNG TẶNG CHO ĐẤT CÓ ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH HIỆU LỰC KHI NÀO?

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO ĐẤT CÓ ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH HIỆU LỰC KHI NÀO?

 Hợp đồng tặng cho đất là một loại hợp đồng tặng cho tài sản và được xác định là hợp đồng thực tế. Do đó hợp đồng tặng cho đất chỉ phát sinh hiệu lực khi có hành vi thực hiện hợp đồng của các bên. Hành vi này có thể là hành vi chuyển giao tài sản từ người tặng cho hoặc hành vi thực hiện điều kiện của người được tặng cho.
Thế nhưng, hợp đồng này đồng thời cũng là ột giao dịch dân sự có điều kiện. Theo quy định tại Điều 125 Bộ luật dân sự 2005 thì giao dịch dân sự có điều kiện chỉ phát sinh hiệu lực khi điều kiện được các bên thỏa thuận xảy ra.
Trường hợp bên được tặng cho thực hiện trước chúng ta không cần bàn đến, vì thời điểm thực hiện hành vi cũng là thời điểm phát sinh điều kiện. Tuy nhiên trong trường hợp bên tặng cho chuyển giao tài sản trước thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng được xác định như thế nào?
Bên được tặng cho có thể hiểu rằng hợp đồng tặng cho này là một hợp đồng có điều kiện, khi điều kiện chưa xảy ra thì hiệu lực của hợp đồng chưa phát sinh, do đó không có bất cứ sự rằng buộc nào về nghĩa vụ và quyền của các bên nên bên được tặng cho có thể không thực hiện nghĩa vụ của mình.
Bên cạnh đó, tại khoản 3 Điều 470 Bộ luạt dân sự 2005 chỉ quy định: “Trong trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho mà bên được tặng cho không thực hiện thì bên tặng cho có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại” nghĩa là không quy định trực tiếp về quyền yêu cầu của bên tặng cho, nghĩa rằng bên tặng cho không thể xác định thời hạn ràng buộc bên được tặng cho phải thực hiên nghĩa vụ, vì vậy nghĩa vụ này có thể hoãn thực hiện mãi mãi.
Đây thực sự là quy định chưa được chặt ché của pháp luật.

admin