THẨM QUYỀN CÔNG CHỨNG CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

THẨM QUYỀN CÔNG CHỨNG CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

Thẩm quyền của Công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng (Phòng Công chứng và Văn phòng Công chứng):

– Công chứng các hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở (khoản 1, điều 37 Luật Công chứng năm 2006);

– Công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản là bất động sản (khoản 2, điều 37 Luật Công chứng năm 2006).

– Hợp đồng, giao dịch khác bằng văn bản mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

admin