Vấn đề về ký, điểm chỉ trong văn bản công chứng

Vấn đề về ký, điểm chỉ trong văn bản công chứng

Câu hỏi:

Chào Trung tâm tư vấn Luật Hoàng Phi, tôi có một số câu hỏi muốn nhờ Luật Hoàng Phi giải đáp, đó là:

Khi nào thì người yêu cầu công chứng ký, điểm chỉ vào văn bản công chứng, khi nào cần cả hai thủ tục ký và điểm chỉ trong văn bản công chứng đó?

Trả lời:

Chào bạn, với câu hỏi của bạn, Luật Hoàng Phi xin được giải đáp như sau:

Thủ tục ký, điểm chỉ với văn bản công chứng được quy định rõ ràng trong điều 48 Luật công chứng 2014 hiện hành như sau:

“1. Người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch phải ký vào hợp đồng, giao dịch trước mặt công chứng viên.

Trong trường hợp người có thẩm quyền giao kết hợp đồng của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp khác đã đăng ký chữ ký mẫu tại tổ chức hành nghề công chứng thì người đó có thể ký trước vào hợp đồng; công chứng viên phải đối chiếu chữ ký của họ trong hợp đồng với chữ ký mẫu trước khi thực hiện việc công chứng.

2. Việc điểm chỉ được thay thế việc ký trong trường hợp người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch không ký được do khuyết tật hoặc không biết ký. Khi điểm chỉ, người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch sử dụng ngón trỏ phải; nếu không điểm chỉ được bằng ngón trỏ phải thì điểm chỉ bằng ngón trỏ trái; trường hợp không thể điểm chỉ bằng hai ngón trỏ đó thì điểm chỉ bằng ngón khác và phải ghi rõ việc điểm chỉ đó bằng ngón nào, của bàn tay nào.

3. Việc điểm chỉ cũng có thể thực hiện đồng thời với việc ký trong các trường hợp sau đây:

a) Công chứng di chúc;

b) Theo đề nghị của người yêu cầu công chứng;

c) Công chứng viên thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi cho người yêu cầu công chứng”.

Từ quy định cụ thể trên của Luật có thể thấy việc ký được đặt ra đối với các đối tượng: người yêu cầu công chứng, người làm chứng và người phiên dịch nếu có đủ các đối tượng đó tham gia vào giao dịch. Việc điểm chỉ được đặt ra đối với người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch khi họ không ký được do bị khuyết tất hoặc không biết ký. Việc điểm chỉ cũng có thể thực hiện đồng thời với việc ký theo quy định tại khoản 3 điều này: công chứng di chúc, theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, công chứng viên thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi cho người yêu cầu công chứng.

Như vậy Luật công chứng 2014 đã quy định rõ các trường hợp ký, điểm chỉ và việc ký đồng thời với điểm chỉ không bắt buộc, có thể thực hiện đồng thời trong một số trường hợp luật quy định.

admin