Hợp đồng tặng cho đất có điều kiện có tính đền bù hay không?

Hợp đồng tặng cho đất có điều kiện có tính đền bù hay không?

Có thể hiểu rằng điều kiện mà các bên thỏa thuận là một loại lợi ích mà bên tặng cho hướng đến khi giao kết hợp đồng với bên được tặng cho.Nếu đó là một lợi ích, thì trong hợp đồng này, các bên đã có sự trao đổi lợi ích với nhau và hợp đồng tặng cho đất có điều kiện có tính chất của một hợp đồng có đền bù.
Tuy vậy, tính đền bù của hợp đồng tặng cho đất có điều kiện còn phụ thuộc vào điều kiện mà các bên thỏa thuận có xảy ra hay không? Theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều 470 Bộ luật dân sự 2005 thì:
“2. Trong trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ trước khi tặng cho, nếu bên được tặng cho đã hoàn thành nghĩa vụ mà bên tặng cho không giao tài sản thì bên tặng cho phải thanh toán nghĩa vụ mà bên được tặng cho đã thực hiện.
3. Trong trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho mà bên được tặng cho không thực hiện thì bên tặng cho có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại.”

Có thể thấy rằng; nếu như điều kiện này xảy rat hi hợp đồng sẽ phát sinh hiệu lực và lợi ích của hai bên đều được thỏa mãn; như vậy hợp đồng mang tính chất trao đổi về lợi ích. Còn nếu như điều kiện này không xảy ra thì sẽ phát sinh trách nhiệm bồi thường, như vậy nó sẽ mang tính chất bồi thường.
Tuy vậy tính đền bù của hợp đồng này mờ nhạt hơn nhiều so với tính chất không đền bù của nó, vì dù có điều kiện thì bản thân nó vẫn là hợp đồng tặng cho.

admin