Bổ nhiệm công chứng viên

Bổ nhiệm công chứng viên
Câu hỏi
Năm 2006, tôi công tác tại Phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn, có bằng Trung cấp quản lý đất đai. Tôi có bằng cử nhân luật năm 2011. Tôi đang theo học lớp nghề công chứng. Hỏi trường hợp tôi có nguyện vọng xin thôi việc thì được bổ nhiệm công chứng viên không?
Trả lời 
Để được bổ nhiệm công chứng viên, bạn phải đáp ứng  tiêu chuẩn công chứng viên theo Điều 13 Luật Công chứng: Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt và có đủ các tiêu chuẩn sau đây thì được xem xét, bổ nhiệm làm công chứng viên:
– Có bằng cử nhân luật;
– Có thời gian công tác pháp luật từ năm năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức;
– Có Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng;
– Đã qua thời gian tập sự hành nghề công chứng;
– Có sức khoẻ bảo đảm hành nghề công chứng.
Như vậy, sau khi học xong lớp đào tạo nghề công chứng và có Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng, bạn phải tập sự tại một tổ chức hành nghề công chứng theo quy định tại Điều 16 Luật Công chứng (vì bạn không thuộc trường hợp miễn tập sự hành nghề công chứng theo Điều 17 Luật Công chứng). Khi tập sự hành nghề công chứng, bạn phải đăng ký tại Sở Tư pháp nơi có tổ chức hành nghề công chứng mà mình tập sự. Thời gian tập sự hành nghề công chứng là mười haitháng, kể từ ngày tập sự tại tổ chức hành nghề công chứng. Khi hết thời gian tập sự, bạn phải báo cáo kết quả tập sự bằng văn bản có nhận xét của công chứng viên hướng dẫn về năng lực chuyên môn, tư cách đạo đức gửi Sở Tư pháp nơi đăng ký tập sự. Đồng thời với việc tập sự hành nghề công chứng thì bạn phải có thời gian công tác pháp luật từ năm năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức. Khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về tập sự hành nghề và thời gian công tác cùng với các tiêu chuẩn nêu trên thì bạn có thể làm thủ tục để bổ nhiệm công chứng viên và hành nghề công chứng theo quy định của pháp luật.

admin