Chưa chuyển Phòng công chứng thành VP công chứng

Chưa chuyển Phòng công chứng thành VP công chứng
Chưa chuyển Phòng công chứng thành VP công chứng
(PLO)- Theo UBND TP.HCM thì việc duy trì các phòng công chứng là cần thiết nên chưa xem xét đến việc chuyển đổi phòng công chứng thành văn phòng công chứng.

UBND TP.HCM vừa có công văn trả lời về việc xem xét việc chuyển đổi phòng công chứng thành văn phòng công chứng. Công văn nêu rõ: Qua xem xét báo cáo đánh giá, việc duy trì các phòng công chứng trên địa bàn TP là cần thiết và đề xuất chưa xem xét việc chuyển đổi phòng công chứng thành văn phòng công chứng của Sở Tư pháp tại Công văn số 20116/STP-TC  ngày 18-12-2017.

Qua đó, UBND TP.HCM chấp thuận đề xuất của Sở Tư pháp tiếp tục duy trì các phòng công chứng trực thuộc Sở Tư pháp, chưa xem xét việc chuyển đổi các phòng công chứng.

Giao Sở Tư pháp tham mưu cho UBND TP tiếp tục triển khai phát triển các văn phòng công chứng theo Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

Đ.TRANG-P.LOAN

admin