Di chúc viết tay không người làm chứng có giá trị không?

Di chúc viết tay không người làm chứng có giá trị không?

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Di chúc cần đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật mới được công nhận hợp pháp và có hiệu lực.

Các vấn đề về di chúc hiện được điều chỉnh chủ yếu bởi các quy định tại Chương XXII Bộ luật Dân sự.Theo đó, di chúc viết tay không có người làm chứng vẫn có giá trị pháp lý nếu đảm bảo các điều kiện sau:

Độ tuổi của người lập di chúc

Người lập di chúc phải là người thành niên, không bị hạn chế về thể chất hoặc là người không biết chữ; trong trạng thái minh mẫn, sáng suốt khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép.

Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi được lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

Di chúc viết tay không người làm chứng có giá trị không?

Di chúc viết tay không người làm chứng vẫn có giá trị nếu đáp ứng một số điều kiện (Ảnh minh họa)

Nội dung di chúc

Di chúc gồm các nội dung chủ yếu sau: Ngày, tháng, năm lập di chúc; Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc; Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; Di sản để lại và nơi có di sản và các nội dung khác.

Trong đó, người lập di chúc được: Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế; Phân định phần di sản cho từng người thừa kế; Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng; Giao nghĩa vụ cho người thừa kế; Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

Một số điểm cần lưu ý khi lập di chúc

Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xoá, sửa chữa.

Nếu lập di chúc không có người làm chứng, người lập phải tự viết và ký vào bản di chúc.

Trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là 02 người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.
 
Trên đây là những thông tin cần biết về việc lập di chúc viết tay không có người làm chứng.

admin