PHÂN BIỆT ỦY THÁC VÀ ỦY QUYỀN

PHÂN BIỆT ỦY THÁC VÀ ỦY QUYỀN

Ủy thác và ủy quyền có những điểm khác biệt dưới đây :

Tiêu chí phân biệtỦy thácỦy quyền
Khái niệmViệc giao bên được ủy thác, nhân danh người ủy thác để làm một việc nhất định mà người ủy thác không thể làm trực tiếp hoặc không muốn làm.Là việc giao cho người khác thay mặt mình sử dụng quyền mà mình có đuợc một cách hợp pháp.
Chủ thể thực hiện– Cá nhân với pháp nhân.

– Pháp nhân với pháp nhân.

– Cá nhân với cá nhân.
Hình thức thực hiệnVăn bản ủy thác, cụ thể là hợp đồng ủy thác.Văn bản ủy quyền, bao gồm:

– Giấy ủy quyền.

– Hợp đồng uỷ quyền.

– Quyết định ủy quyền.

Nội dung văn bảnHợp đồng ủy thác phải ghi rõ đầy đủ họ, tên, địa chỉ, trụ sở, tài khoản nếu là pháp nhân, phạm vi, nội dung ủy thác, quyền, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên và do các người có đủ thẩm quyền ký kết vào hợp đồng.Không có yêu cầu cụ thể về nội dung văn bản, thông thường do 2 bên tự thỏa thuận.
Thù lao thực hiệnBắt buộc phải có.

(Thông thường là chi phí hoặc được trích trả một số tỷ lệ % tiền thu được để thực hiện công việc được ủy thác)

Chỉ phải trả thù lao nếu 2 bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.
Giới hạn trách nhiệm của bên được giao thực hiệnChỉ được làm và chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi được ủy thác.Chỉ được thực hiện công việc và chịu trách nhiệm trong phạm vi được ủy quyền.

Vẫn có trường hợp được phép thực hiện các công việc ngoài phạm vi ủy quyền tuy nhiên phải được sự chấp thuận của bên ủy quyền.

Hậu quả pháp lý trong trường hợp thực hiện vượt quá giới hạn trách nhiệmTự chịu trách nhiệm về hành vi vượt giới hạn trách nhiệm ủy thác.– Hậu quả của hành vi vượt quá phạm vi ủy quyền (nếu không có thỏa thuận hoặc sự chấp thuận của bên ủy quyền) thì bên đựơc ủy quyền phải tự chịu trách nhiệm.

– Trường hợp ngoại lệ: bên ủy quyền biết về hành vi vượt quá phạm vi ủy quyền nhưng không phản đối.

Lĩnh vực chủ yếu thực hiệnThương mại (mua bán hàng hóa giữa cá nhân với pháp nhân hoặc giữa pháp nhân với pháp nhân), kinh doanh…Đất đai, nhà cửa, mua bán hàng hóa, dịch vụ giữa cá nhân với nhau hoặc các yêu cầu giải quyết việc dân sự, tham gia quan hệ tố tụng khác…
Luật điều chỉnhLuật Thương mại năm 2005
Bộ luật dân sự năm 2015

admin