Huế Xưa – Điện Càn Thành

Huế Xưa – Điện Càn Thành

Điện Càn Thành trước năm 1811 có tên là điện Trung Hòa nằm trong Tử Cấm thành, đây là nơi ăn ngủ của vua triều Nguyễn. Điện Càn Thành nằm sau điện Cần Chánh (nơi vua thiết triều), phía trước điện Khôn Thái (chỗ ở của Hoàng Quý Phi). Phía trước điện, bên phải có điện Trinh Minh (nơi ở của các bà phi), bên trái có điện Quang Minh (nơi ở của Đông cung hoàng tử).

Bên phải, ở khoảng giữa điện Càn Thành và cung Khôn Thái là viện Thuận Huy (chỗ ở các bà Tân). Phía Tây viện Thuận Huy là viện Đoan Huy, Đoan Thuận, Đoan Hoà, Đoan Trang và Đoan trường (chỗ ở của các bậc Tiệp dư, Tài nhân, Mỹ nhân, Quý nhân cùng những tài nhân vị nhập giai), các viện trên gọi là "lục viện".

Bên phải điện Càn Thành là một vườn ngự uyển, trong đó có điện Minh Thận, hồ Quang Văn, gác Tứ Phương Vô Sự, lầu Nhật Thành… đều làm năm Thiệu Trị thứ nhất và bị triệt giải vào triều vua Thành Thái.

Trước điện có một sân rộng, giữa có đường dũng đạo lát đá, trước sân có một ao sen và một tấm bình phong. Chiến tranh đã biến toàn bộ các công trình này thành phế tích.

Photobucket

Bức không ảnh chụp toàn bộ Tử Cấm Thành xưa. Trục Nam –  Bắc từ mép dưới ảnh: Sân Bái Mạng (với Hữu Vu và Tả Vu hai bên) – Điện Cần Chánh (với điện Võ Hiển và điện Văn Minh hai bên) – Điện Càn Thành (với phía trước là điện Trinh Minh và Quang Minh đối xứng) – Điện Khôn Thái (với phía trước là Viện Thuận Huy và viện Dưỡng Tâm đối xứng) – Điện Kiến Trung – Lầu Tứ Phương vô sự (mép trên cùng của ảnh)

Photobucket

Bức không ảnh chụp theo hướng ngược lại

Những gì còn lai sau những biến cố chiến tranh năm 1946 và 1968

Photobucket

Trong kho ảnh xưa không nhiều bức ảnh Điện Càn Thành, ngoài những bức đưa tin lễ tang vua Khải Định

Photobucket

Bảo Đại trong tang phục đứng trước xe tang

Photobucket

Lễ chuyển quan

Photobucket

Quan chức cao cấp Pháp đi sau linh cữu trong lễ chuyển quan


admin