La Congai

Hơn một trăm năm trước một từ tiếng Việt đã đi vào vốn từ vựng của người Pháp, giốmg như những từ “aodai”, “nem” hay “pho”. Từ này xuất hiện nhan nhản trên các bức bưu ảnh thờ bấy giờ: La Congai (con gái) Bức ảnh này chú thích “Cô gái phiên dịch”. Tuy có ghi chữ Tonkin – Bắc […]

Read more