Ngày xưa – Ải Nam Quan

Wikipedia: Theo Ðại Nam Nhất Thống Chí (1882) đoạn nói về Ải Nam Quan: “Ải Nam Quan cách tỉnh thành (Lạng Sơn) 31 dặm về phía bắc, thuộc châu Văn Uyên, phía bắc giáp châu Bằng Tường tỉnh Quảng Tây nước Thanh, tức là chỗ mà người Thanh gọi Trấn Nam Quan. Cửa nầy dựng từ năm Gia Tĩnh nhà […]

Read more

Ải Nam Quan – Những hình ảnh lịch sử

Bài viết dưới đây là chương I của bài viết  Ô nhục Ải Nam Quan của tác giả Chân Mây. Tôn trọng tác giả, nguyên tác được giữ nguyên với những từ ngữ gay gắt mang quan điểm chính trị. Những tư liệu Chân Mây sưu tầm được một tác giả khác là Mai Thái Lĩnh sử dụng lại trong tiểu luận […]

Read more