Bản đồ hành chính Đông Dương thuộc Pháp

Bản đồ hành chính Đông Dương thuộc Pháp

Tonkin, Annam, Cochichine xưa gồm những khu vực nào? Tên một số địa danh được viết theo kiểu của người Pháp ra sao? Đường sắt xuyên Việt thời kì đầu hình thành từ những đoạn nào? Các bức bưu ảnh dưới đây cung cấp kiến thức cơ bản về những điều này.

Photobucket

Tonkin – Bắc Bộ

Photobucket

L'An Nam – Trung Bộ

Photobucket

La Cochichine – Nam Bộ

Photobucket

Laos

Photobucket

Cambodge

admin