Bưu ảnh tô mầu – Kinh đô Huế

Bưu ảnh tô mầu – Kinh đô Huế


Photobucket


Rạch Phú Cam

Photobucket


Cầu Thành Thái (Trường Tiền)

Photobucket


Phú Văn Lâu và Nghinh Lương Đình

Photobucket


Tôn Nhân Phủ trong Viện Cơ Mật

Photobucket


Chủ tịch Hội đồng thượng thư trong Tôn Nhân Phủ

Photobucket


Viện Cơ Mật

Photobucket


Cửu vị thần công đặt trước Ngoại Kim Thủy  hai bên Ngọ Môn

Photobucket


Ngọ Môn

Photobucket


Kì Đài và Ngọ Môn nhìn từ Đại Nội

Photobucket


Cầu Trung Đạo và Điện Thái Hòa

Photobucket


Ngai vua trong Điện Thái Hòa

Photobucket


Cổng vào Thế Miếu

Photobucket


Thế Miếu

Photobucket


Cây thông thế bên Thế Miếu

Photobucket


Toàn cảnh Hiển Lâm Các nhìn từ Thế Miếu

Photobucket


 Cổng Sủng Công

Photobucket


 Hiển Lâm Các

Photobucket


Cửu đỉnh trước Hiển Lâm Các

Photobucket


Thế Miếu nhìn từ Hiển Lâm Các

Photobucket


Điện Cần Chánh nhìn từ Đại Cung Môn

Photobucket


Vườn Cơ Hạ

Photobucket


Cung Tuyên hóa

admin