Ngày Xưa Nam Bộ (321 – 340)

Ngày Xưa Nam Bộ (321 – 340)

(Bộ bưu ảnh 360 bức của Planté Editeur, những bức thiếu bổ xung sau)

325u
325. Nghỉ ngơi

326h

326. Người chèo thuyền Trung Hoa

327

327. Góc truông

328t

328. Phút nghỉ ngơi

329t

329. Chờ nước lên

331p

331. Thuyền xuôi bến chợ

332b

332. Kênh rạch Chợ Lớn,  An nhàn

333p

333. Xe bò kéo

334y

334. Sài Gòn. Đường d’Adran (Hồ Tùng Mậu ngày nay)

335d

335. Thuyền đi biển

336p

336. Thuyền đi biển

338r

338. Tù nhân

339b

339. Làm đường Charner (đường Nguyễn Huệ ngày nay), đoạn phía sông Sài Gòn.

340c

340. Phu khuân vác người Hoa

admin