Triển lãm thuộc địa Marseille 1906 (4)

Triển lãm thuộc địa Marseille 1906 (4)
  (tiếp theo)

Xe trâu bò kéo được giới thiệu tại triển lãm trong đoàn diễu hành xe hoa như một nét đặc sắc của Đông Dương thuộc Pháp.

6

82.2

69.2

70.2

71.2

72.2

73.2

74.2

75.2

76.2

77.2

78.2

79.2

80.2

Hơn 100 năm đã trôi qua, ngày nay có bao nhiêu sự kiện trong nỗ lực giới thiệu Việt Nam ra thế giới vượt qua được những cuộc triển lãm thuộc địa do người Pháp tổ chức xưa kia? Xem thêm hình cuộc triển lãm trên trang của Nguyen Tan Loc

737_0601

admin