Nhờ người đứng tên hộ tài sản con chừng mất trắng

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/congchung.org/videos/1773255072751336/” width=”500″ height=”400″ onlyvideo=”1″]

Viết bình luận