Huế Xưa – Lầu Nhật Thành

Huế Xưa – Lầu Nhật Thành


Nhật Thành Lâu
(số 31) là ngôi lầu hai tầng nằm ở phía đông Càn Thành Điện, phía nam
Thái Bình Lâu. Trước đây là vị trí của Minh Thận Điện. Theo một số tác
giả , ngôi lầu nầy là Phật điện của vua trong Tử Cấm Thành (?). Lối lên
lầu cũng được làm hành lang che.

Mặt bằng tổng thể Đại Nội. Vị trí số 31 tương đương với Điện Minh Thận

Photobucket

Photobucket

Trong bức không ảnh này ta thấy ở phía Đông Điện Càn Thành có một tòa lầu 2 mái (vị trí khung màu vàng)

Photobucket

Lầu Nhật Thành

Photobucket

Nhìn từ Viện Dưỡng Tâm

Photobucket

Có tác giả cho đây là kho bạc Hoàng Gia

Phần nền móng còn đến ngày nay cũng khá khác so với các ảnh trước

admin