Lễ An Táng Vua Khải Định

Lễ An Táng Vua Khải Định
Theo ngày tháng ghi trên ảnh tang lễ vua Khải Định diễn ra ngày 29-30-31 tháng 1 năm 1926. Dưới đây là bộ ảnh lưu trữ trên trang Nguyen Tan Loc, trong số này nhiều bức được phát hành thành bưu ảnh.

Toàn quyền Pháp Toàn quyền Pháp đến dự lễ

Lễ động quan với sự hiện diện của những nhân vật quan trọng

Lễ động quan ở điện Càn Thành

Vua Bảo-Ðại mặc tang phục đứng kế bên quan tài

Kiệu tang

Ðoàn đưa đám đi ra cổng thành

Ðoàn đưa đám

Kiệu tang

Tấm triện ghi tên họ và chức tước của Vua

Ðoàn sư dẫn hương linh

Ðàn voi đi mở đường

Đoàn hát

Lồng đèn giấy

Lồng đèn giấy

Ðoàn đưa đám đi qua vùng Châu Ê

Ðoàn đưa đám đi qua vùng Châu Ê

Cúng bái trên đường đi

Ðến nhà trạm trước lăng

Vào lăng

Chuyển quan tài vào lăng

Toàn cảnh lăng

Ðồ mã (xe cộ, nhà cửa,… bằng giấy)

Photobucket

Điện Kiến Trung bằng giấy

Ðốt đồ mã (cho vua dùng ở thế giới bên kia !)

Dân chúng đi coi trên sông Hương

admin