Ngày Xưa Nam Bộ (121 – 140)

Ngày Xưa Nam Bộ (121 – 140)

(Bộ bưu ảnh của Planté Editeur, những bức thiếu bổ xung sau)
121d

121. Hạm đội Đông Dương – tầu “Guiehen”

122d
122.  Hạm đội Đông Dương – tầu “Le Styx”

123d

123. Hạm đội Đông Dương – tầu “Acheron”

124
124. Sài Gòn. Quanh cảnh trước Nhà thờ Đức Bà

125c

125.Sài Gòn. Tượng Gambetta tại giao lộ Pasteur – Thống Nhất ngày nay

126

126. Tòa thị chính Sài Gòn.

127

127. Chợ Sài Gòn

128

128. Con gái An Nam

129c

129. Con gái An Nam


130

130. Con gái An Nam

130c

130. Con gái An Nam

131k

131. Con gái An Nam

132b

132. Xe bò kéo

133c

133. Kho thóc

134

134. Vụ xử bà Chan, người đã ám sát công tố viên Trà Vinh.

135bb

135. Rừng

136g

136. Chùa Cầu Ông Lãnh

137

137. Chợ Lớn. Đám rước

138

138. Sài Gòn. Bến tầu hãng Chargeur Reunis.

139

139. Sài Gòn. Bến tầu hãng Mesageries Maritimes

140c

140. Kênh rach Nam Bộadmin