Ngày Xưa Nam Bộ (161 – 180)

Ngày Xưa Nam Bộ (161 – 180)
(Bộ bưu ảnh của Planté Editeur, những bức thiếu bổ xung sau)

173f
173. Rừng thưa

174b
174. Góc chợ Nam Bộ
175h

175. Con kênh vùng ven Sài Gòn

176b

176. Một con đường khu Chợ Lớn

177b

177. Chợ Lớn. Đoàn múa rồng

178bb
178. Trâu tắm sông
179bb

179. Chợ Lớn. Con kênh cạn nước

180b

180. Chợ Lớn. Cầu qua kênh


admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *