Ngày Xưa Nam Bộ (161 – 180)

Ngày Xưa Nam Bộ (161 – 180)

(Bộ bưu ảnh của Planté Editeur, những bức thiếu bổ xung sau)

173f

173. Rừng thưa

174b
174. Góc chợ Nam Bộ

175h

175. Con kênh vùng ven Sài Gòn

176b

176. Một con đường khu Chợ Lớn

177b

177. Chợ Lớn. Đoàn múa rồng

178bb

178. Trâu tắm sông

179bb

179. Chợ Lớn. Con kênh cạn nước

180b

180. Chợ Lớn. Cầu qua kênh


admin