Ngày Xưa Nam Bộ (61 – 80)

Ngày Xưa Nam Bộ (61 – 80)
(Bộ bưu ảnh 360 bức của Planté Editeur, những bức thiếu bổ xung sau)

61

61. Một gia đình người Nam Bộ giầu có

62c

62. Phụ nữ Trung Hoa bó chân

63d

63. Đội lính tập Nam Kì

64l

64. Chợ Sài Gòn. Đội quân cửu vạn nhỏ tuổi

65i

65. Tù nhân đeo gông cùm

66b

66. Một phụ nữ quyền quý

67t

67. Thành Thái – Hoàng đế An Nam

68g

68. Vữ nữ

69

69. Gánh hàng rong

70d

70. Chợ Lớn. Một gia đình người Hoa

71d

71. Con gái An Nam

72c

72. Bàn tay quan

73c

73. Sài Gòn. Tầu thư của Pháp vào cảng

74c

74. Sài Gòn. Âu tàu

75c

75. Sài Gòn. Một góc âu tàu

76c

76. Tàu Descartes trong hạm đội Đông Dương

77d

77. Hạm đội Đông Dương, tầu “Montealm” 

78c
78. Hạm đội Đông Dương, tầu “Decidee” 

79d

79. Hạm đội Đông Dương, tầu “Chateu Renault”

80c

80. Hạm đội Đông Dương, tầu “Guedori”


admin