Ngày Xưa Nam Bộ (81 – 100)

Ngày Xưa Nam Bộ (81 – 100)

(Bộ bưu ảnh 360 bức của Planté Editeur, những bức thiếu bổ xung sau)

81c
81. Hạm đội Đông Dương – tàu “Redoutable”

82c

82. Hạm đội Đông Dương – tàu “Comete”

84k

84. Đội tầu biển

97b

97. Tượng Phật trong một ngôi chùa ở Chợ Lớn

98f

98. Làng chài
99g
99. Làng An Nam

100c
100. Lò rèn

admin